Završena edukacija za 29 žena

U Pučkom otvorenom učilištu Novska dvije su žene zaposlene u projektu Žene su snaga zajednice - faza II završile osposobljavanje za slastičare. 

Također, u Pučkom otvorenom učilištu Kutina, dana 15. srpnja 2021. godine održan je završni ispit za 27 žena. Sve su polaznice uspješno završile edukaciju koja se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela u trajanju od 160 sati. Položenim završnim ispitom žene su osposobljene za zanimanje gerontodomaćice.

Završenom edukacijom žene su postale konkurentnije na tržištu rada, a završena osposobljavanja im se upisuju u e-radnu knjižicu.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.