Oglas za prijam u radni odnos

O  G  L  A  S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto - Djelatnica za pružanje pomoći u kući, na određeno vrijeme, u sklopu programa ZAŽELI kroz projekt Žene su snaga zajednice - faza III.
- financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda

 

 1.  Zaklada Sandra Stojić raspisuje Oglas za radno mjesto:
  Djelatnica za pružanje pomoći u kući, na određeno vrijeme, u sklopu programa ZAŽELI kroz projekt Žene su snaga zajednice - faza III (UP.02.1.1.16.0336) -  25 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno - 6 (šest) mjeseci

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području grada Kutine

5. Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
 • održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • dostava namirnica,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • pomoć u održavanju osobne higijene,
 • podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
 • pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
  pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

6. Prijaviti se mogu nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Radni odnos je na određeno  vrijeme, od 1. veljače 2023. do 31. srpnja 2023. Uz prijavu je potrebno priložiti: molbu za posao - životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja), dokaz o završenoj stručnoj spremi - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba s datumom objave natječaja -presliku osobne iskaznice -odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (ako je primjenjivo).

Prednost pri zapošljavanju imaju: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina.

7. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, uz prijavu je dužan u zamolbi i pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost gore navedenoj ciljnoj skupini.

Prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini je: 

 • za žene od 50 godina i više: preslika osobne iskaznice;
 • za osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 • za žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima;
 • za žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja;
 • za azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
 • za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
 • za liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju;
 • za pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini te potvrda nadležne institucije;
 • za beskućnice: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik,
 • za pripadnice ostalih ranjivih skupina:  potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Kandidatkinje su uz prijavu dužne dostaviti i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu u elektroničkom obliku.  

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Podaci o plaći: Plaća radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju je minimalna plaća propisana Uredbom o visini minimalne plaće za 2023. godinu

Prijavom na ovaj Oglas radnice su suglasne da Zaklada Sandra Stojić u sklopu projekta Žene su snaga zajednice - faza III. (UP.02.1.1.16.0336) prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke i prosljeđuje ih trećoj strani samo u svrhu za koju su prikupljeni, a sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Oglas objavit će se na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Kutina, na web stranici Zaklade Sandra Stojić www.zaklada.sandra.stojic.hr  i web stranici partnera Grad Kutina www.kutina.hr 

Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti osobno na adresu Zaklade Sandra Stojić, Ulica kralja Petra Krešimira IV 27 Kutina, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati za vrijeme trajanja oglasa zaključno s danom 16.01.2023.

Cijeli oglas na sljedećoj poveznici  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129124404

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.