Završetak projekta 'Zajedno za Kutinu'

Dana 2.5.2023. završio je još jedan projekt Zaklade Sandra Stojić 'Zajedno za Kutinu'. Projekt je financiran prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020. u iznosu od 386.071,25 kuna, odnosno prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450, 51.240,46 eura.

Projekt se provodio u obaveznom partnerstvu  čime se postigao prijenos znanja i vještina od iskusnijih organizacija ka lokalnim OCD-ima. Partneri na projektu su bili Grad Kutina, Zajednica tehničke kulture Kutina, Kulturno umjetničko društvo 'Repušnica' Repušnica, Udruga za podršku i razvoj 'Čaroban put' i Zajednica Talijana Dante - Moslavina.

Organizacije civilnog društva (korisnik bespovratnih sredstava – Zaklada Sandra Stojić i partneri) imali su priliku educirati svoje članove i/ili volontere na radionicama iz područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i volonterstva prema 'Volonterskom programu'. Sudjelovanjem na radionicama, sudionici su jačali i/ili unaprijedili svoje kapacitete a posebno za suočavanje i prilagodbu u novonastaloj, kriznoj situaciji. Glavni problem lokalnih organizacija su neredoviti i/ili mali prihodi a ovim projektom su se osigurali uvjeti za izgradnju vlastitih kapaciteta za upravljanje, financiranje, volonterstvo i suočavanje s kriznim situacijama. Za sudjelovanje na radionicama, svim članovima i/ili volonterima OCD-a dodijeljene su Potvrdnice za sudjelovanje.

Isto tako, kroz projekt su se razvili inovativni alati, mehanizmi i dokumenti koji su podigli razinu usluga od općeg interesa te kvalitetu življenja građana u lokalnoj zajednici. Članovi OCD-a sudjelovali su na radionicama izrade video simulacije, slikovnice i stripa. Tema istih su bile razne krizne situacije. Video simulacija je namijenjena djeci s posebnim potrebama a tema je 'zračna uzbuna'. Slikovnica je namijenjena vrtićkoj djeci, odnosno, djeci predškolske dobi, a tema je 'potres' te strip koji je namijenjen djeci s posebnim potrebama ima obrađenu temu 'poplava'. Također, uz partnera i članove OCD-a, izrađen je digitalni priručnik 'Kutina volontira – volontiranje u kriznim situacijama', Strategija razvoja OCD-a za upravljanje kriznim situacijama i Plan za koordinatore volontera o pristupu, uključivanju i koordiniranju volontera iz različitih marginaliziranih skupina u kriznim situacijama.  Kroz izradu istih dodatno se razvio i unaprijedio odnos između OCD-a i JLS-a. Ovime se značajno doprinijelo pristupu informacija i uputa za ponašanje u kriznim situacijama. Svi navedeni materijali nalaze se u digitalnom obliku na web stranici www.volonterski-centar-zss-kutina.hr i u fizičkom obliku u uredu Zaklade Sandra Stojić, Ulica kralja Petra Krešimira IV 27, Kutina, a namijenjeni su svim građanima.

Iako je projekt završio, nastavlja se suradnja s pripadnicima ciljne skupine, a to su OCD-i koji su izravno sudjelovali u provođenju aktivnosti projekta te su time privukli nove OCD-e koji nisu aktivni  na području Grada Kutine i s krajnjim korisnicima projekta (građani lokalne zajednice, OCD-i, volonteri, djeca predškolske dobi, djeca školske dobi, mladi, ranjive skupine, ustanove i odrasli). Isti nastavljaju, na volonterskoj razini, provoditi gore navedene aktivnosti jer je projekt imao snažan i veliki utjecaj na krajnje korisnike projekta. Aktiviranjem novih volontera osnažio se volonterski rad čime automatski volonter ima bolju konkurenciju na tržištu rada. Na taj način se potaknuo razvoj lokalne zajednice, volonterski pristup i aktivnosti koje su namijenjene za različite krajnje korisnike. Nabavljena oprema kroz projekt i dalje služi za provedbu sličnih aktivnosti.  

Zahvaljujemo svim sudionicima na projektu, a posebno partnerima i njihovim članovima te učenicima OŠ Stjepana Kefelje, ravnatelju Ivici Petroviću i psihologinji škole Tajani Sikaček.Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.